Obchodní podmínky

Drazí dodavatelé, právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich digitálních produktů a služeb. Přečtěte si je prosím neboť při koupi našich digitální produktů budete zaškrtávat políčko "souhlasím s obchodními podmínkami", tak ať se obě strany vyvarují nějakých nejasností.

Děkujeme.

Základní údaje

Tereza Štěpánová

sídlo: Lidická 368, Dobříš, 263 01

IČO: 17493277

e-mail: bookingagent@email.cz (dále jen "prodávající")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese bookingagent.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní ").

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace digitálních produktů a služeb je umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o digitálních produktech, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném produktu  (objednávaný produkt "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.5. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu podklady, pro umístění na webové rozhraní a instagram, nejpozdeji jeden den před plánovaným zveřejněním a dle pokynů pod produkty. Garantovaný termín je 3 dny po obdržení řádné objednávky.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Webový katalog Booking Agent není schopen trackovat návštěvy z našeho na Váš web. Stejně tak neovlivníme, pro koho se klienti z nabídky dodabvatelů rozhodnou, či zda si odkaz na Vás ponechají a pak teprve Vás kontaktují. Jsme katalog a nabízíme přímí odkaz na váš web, proto je prakticky nemožné dokazovat účinnost. Tuto skutečnost berete objednávkou na vědomí.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2439087017/3030 , vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen "účet prodávajícího").

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay Pal.

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktů předem.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího a zasláním podkladů pro propagaci.

3.5. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY: Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálních produktů vyloučit. Protože jsme si kvalitou digitálních produktů jisti a přejeme si, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dáváme všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 3 dnů od dodání digitálního produktu (lhůta se počítá od data obdržení produktu na e-mail). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na bookingagent@email.cz - uveďte předmět: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

4.2. Nejpozději do 3 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátíme peníze na bankovní účet.

4.3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdržely před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

5.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

5.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ. 

5.3. U digitálních produktů, služeb a konzultací vzhledem k charakteru produktu mohou jako vady přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. Jako Prodávající zodpovídám za funkčnost a úplnost produktu při odeslání.

5.4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

5.5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám digitální produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Neúplné dodání produktů prosím neprodleně ohlaste na bookingagent@email.cz.

6. Funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem a autorskými právy

6.1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf, .docs, .xlsl. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

6.2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe,  proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

7. Závěr

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího vyplývající ze smlouvy.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto OP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto OP jsou účinné od 13.10.2023